2011: Assurantiebelasting omhoog

2011: Assurantiebelasting omhoog

Het tarief voor de assurantiebelasting wordt per 1 januari 2011 verhoogd met 2%-punt tot 9,5%, weet Boekhouder ZZP. Deze belasting wordt geheven ter zake van verzekeringen. Bepaalde verzekeringen zijn overigens uitgezonderd van de assurantiebelasting. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 31 december 2010.

2011: Assurantiebelasting omhoog

Premies die vooruitbetaald worden voor verzekeringen die in 2011 doorlopen, hoeven niet herrekend te worden met het nieuwe tarief van de assurantiebelasting indien deze premies in 2010 vervallen.
Er wordt geen assurantiebelasting geheven op:
• levensverzekeringen;
• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
• ziekte- en ziektekostenverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
• werkloosheidsverzekeringen;
• verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede verzekeringen van luchtvaartuigen die
hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer zullen worden gebezigd;
• transportverzekeringen;
• herverzekeringen;
• exportkredietverzekeringen.