Belastingdienst coulant voor ZZP’er na DigiNotar-soap

Belastingdienst coulant voor ZZP’er na DigiNotar-soap

Door de inbraak bij het bedrijf DigiNotar, waarbij frauduleuze certificaten in omloop zijn gebracht, zijn er ook problemen ontstaan met de beveiligingscertificaten voor overheidswebsites. De Belastingdienst heeft aangegeven coulant om te gaan met mogelijke vertragingen in het aangifteproces, weet Boekhouder ZZP

Belastingdienst coulant voor ZZP’er na DigiNotar-soap


Gebleken is dat de systemen voor de fiscale sector, waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen, zijn blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Desalniettemin zal de Belastingdienst een coulanceregeling hanteren. In een overleg tussen de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB-Nederland is daaraan de volgende invulling gegeven: 1. De coulanceregeling ziet op alle aangiftestromen tussen ondernemers en Belastingdienst die geraakt worden door de DigiNotar-problematiek. Onder de noemer ondernemer wordt in dit verband tevens begrepen de inhoudingsplichtige. 2. De Belastingdienst zal onder de coulanceregeling maatwerk leveren. 3. Bij het maatwerk geldt als uitgangspunt dat de ondernemer ten opzichte van de Belastingdienst aan zijn verplichting tot tijdige en volledige betaling blijft voldoen. 4.

In die gevallen waarin het DigiNotar incident leidt tot overschrijding van de termijnen voor fiscale verplichtingen, kan de ondernemer de Belastingdienst verzoeken om uitstel voor het inleveren van de aangifte. De Belastingdienst zal in dat geval coulant zijn bij het beoordelen van het verzoek. 5. Doet de ondernemer binnen de alsnog overeengekomen termijn aangifte dan wordt dit niet als verzuim aangemerkt en blijft een boete achterwege. Als een ondernemer aantoonbaar extra kosten maakt die samenhangen met het tijdig kunnen doen van aangifte en niet onder het normale bedrijfsrisico vallen, dan komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding door de Belastingdienst. De ondernemer kan in dat geval een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Bron: Belastingdienst