BV: deponeer jaarrekening voor 1 aug bij KvK

BV: deponeer jaarrekening voor 1 aug bij KvK

Heeft u als ZZP’er een BV dan dient u voor 1 augustus uw jaarrekening bij de KVK te deponeren, weet Boekhouder ZZP

BV: deponeer jaarrekening voor 1 aug bij KvK

Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren?

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

De volgende organisaties moeten hun jaarrekeningen deponeren

besloten vennootschap (ook zonder activiteiten);
naamloze vennootschap (ook zonder activiteiten);
coöperatie;
onderlinge waarborgmaatschappij;
banken;
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland;
formele buitenlandse vennootschap;
vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste €4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005).

Andere deponeringsplichtigen
Deze publicatieplicht geldt ook voor een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv) waarbij de vennoten kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn, voor diverse buitenlandse vennootschappen en voor grotere commerciële verenigingen en stichtingen.

De volgende buitenlandse rechtspersonen moeten deponeren:

Buitenlandse rechtspersonen binnen de EU
In alle lidstaten van de EU geldt een deponeringsplicht. Als er een (neven)vestiging is in Nederland, dan moeten ook de jaarstukken van deze rechtspersoon worden gedeponeerd in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. Dit moet in de vorm zoals zij openbaar zijn gemaakt in het land van herkomst, bij het Nederlandse Handelsregister waar de (neven)vestiging is ingeschreven.
Buitenlandse rechtspersonen buiten de EU
Rechtspersonen buiten de EU met een (neven)vestiging in Nederland moeten depoeneren als er in het land van herkomst ook een deponeringsplicht is. De jaarstukken moeten dan bij het Nederlandse Handelsregister worden gedeponeerd in de vorm zoals zij daar openbaar zijn gemaakt. Dit moet gebeuren in het Nederlands, Duits, Engels of Frans.
Formeel buitenlandse rechtspersonen
Ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschappen vallen, moeten de volgende stukken publiceren:
– een jaarrekening opgemaakt volgens de Nederlandse bepalingen;
– een jaarrekening opgemaakt conform het toepasselijke buitenlandse recht, voorzover dat publicatie vereist.
Verenigingen en Stichtingen
De publicatieplicht geldt ook voor verenigingen en stichtingen waarop de onderstaande criteria van toepassing zijn:
– als zij één of meer ondernemingen in stand houden, die volgens de wet in het Handelsregister moeten worden ingeschreven;
– waarvan de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende 2 opeenvolgende jaren zonder onderbreking tenminste € 4,4 miljoen bedraagt (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005).

De volgende ondernemingen hoeven geen jaarrekeningen te deponeren

eenmanszaak, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap;
vereniging en stichting zonder ondernemingsactiviteiten of met ondernemingsactiviteiten die minder dan €4,4 miljoen netto-omzet voortbrengen (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005);
maatschap en overheidslichamen;
dochtermaatschappij, waarbij de moedermaatschappij consolideert.
Er moet een instemmingsverklaring en een aansprakelijkheidsverklaring aanwezig zijn bij de dochtermaatschappij in plaats van een jaarrekening. De groepsjaarrekening moet gedeponeerd worden door de moedermaatschappij;
buitenlandse vennootschap (geen formele buitenlandse vennootschap), die niet in het land van oprichting hoeft te deponeren.

De aansprakelijkheidsverklaring (‘403-verklaring’), instemmingsverklaring en groepsjaarrekening
Hierboven is aangegeven welke rechtspersonen verplicht zijn te deponeren. Een dochtermaatschappij in een groepsmaatschappij kan worden ontheven van de plicht om een eigen jaarrekening te deponeren. Dit is geregeld in artikel 403 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste voorwaarden zijn:

De moedermaatschappij moet zich schriftelijk aansprakelijk stellen voor de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van de betreffende dochtermaatschappij (met een ‘aansprakelijkheidsverklaring’). Deze verklaring moet gedeponeerd worden bij het Handelsregister;
De dochtermaatschappij moet jaarlijks schriftelijk verklaren dat zij hiermee instemt (‘instemmingsverklaring’). Ook deze verklaring moet worden gedeponeerd bij het Handelsregister;
De moedermaatschappij deponeert een geconsolideerde jaarrekening (‘groepsjaarrekening’), waarin de cijfers van de dochters zijn opgenomen.

Het is raadzaam contact op te nemen met uw accountant voor meer informatie over dit onderwerp.

Overige vrijstellingen
Ontheffing Minister Economische Zaken
Als het technisch niet mogelijk is een jaarrekening samen te stellen, is het mogelijk een vrijstelling te krijgen voor het opmaken van de jaarrekening. Deze ontheffing wordt alleen bij uitzondering verleend, bijvoorbeeld bij fraude, vervreemden van boekhouding of brand. De eisen voor de openbaarmaking bij het Handelsregister gelden dan niet. In plaats van de jaarrekening wordt een afschrift van de ontheffing bij de Kamer van Koophandel neergelegd. Een verzoek voor ontheffing kunt u sturen aan:
Agentschap NL (van het Ministerie van Economische Zaken):
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Tel. nr.: (070) 373 50 00 begin_of_the_skype_highlighting   (070) 373 50 00 end_of_the_skype_highlighting

Ontheffing door De Nederlandsche Bank (DNB o.g.v. art.2:425 BW)
Sinds boekjaar 1993 deponeren de Rabobanken, Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken niet zelfstandig een jaarrekening. Er is een ontheffing gedeponeerd en voor de cijfers wordt er verwezen naar de groepsjaarrekening van Rabobank Nederland. Voor meer informatie over de ontheffingen kunt u terecht bij uw Kamer van Koophandel.

Pensioenbv´s
Zogenaamde pensioen- en stamrechtbv´s kunnen volstaan met deponering van een accountantsverklaring volgens artikel 396 lid 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt overigens alleen voor een rechtspersoon die:

tot de klasse ‘klein bedrijf’ behoort;
geen winst als doel heeft;
de balans met toelichting aan schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of van certificaten daarvan op hun verzoek onmiddellijk toezendt of het ter inzage geeft bij het Handelsregister.

In plaats van de jaarrekening wordt er jaarlijks een accountantsverklaring conform art. 396 lid 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van een openbaar account gedeponeerd, waarin is vermeld:

dat de rechtspersoon in het boekjaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving;
dat artikel 396 Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing is.

Meer informatie:
Wanneer moet de jaarrekening worden gedeponeerd?