Als zzp’er kunt U een klacht indienen tegen de belastingdienst

Als zzp’er kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld, bijvoorbeeld: u krijgt geen reactie op uw verzoek om informatie. De Belastingdienst behandelt klachten altijd op basis van de Algemene wet bestuursrecht, weet Boekhouder ZZP

belastingdienst

In welke gevallen kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u het niet eens bent met de manier waarop de Belastingdienst u heeft behandeld. Bijvoorbeeld als u veel te lang heeft moeten wachten op de afhandeling van uw zaak of op de
beantwoording van uw brief of als u niet de informatie heeft gekregen waar u om heeft gevraagd.
De klacht kan gaan over de Belastingdienst als geheel, maar ook over een bepaalde medewerker. Een klacht over een individuele medewerker wordt altijd behandeld door een ander dan degene over wie u klaagt. Als u de beslissing van de Belastingdienst al kunt aanvechten via een bezwaar- of beroepschrift, heeft het geen zin over deze beslissing een klacht in te dienen.

Hoe dient u een klacht in?
U dient een klacht in bij het belastingkantoor waarover u een klacht heeft. Uw klacht kunt u adresseren aan de voorzitter van het managementteam. Vermeld op de envelop “Klacht”. In uw brief kunt u aangeven dat u uw klacht in een gesprek wilt toelichten. Het kan voorkomen dat u tijdens een persoonlijk of telefonisch contact met een medewerker van de Belastingdienst mondeling een klacht uit. Als deze klacht niet meteen kan worden behandeld, legt de medewerker de klacht schriftelijk vast, natuurlijk in overleg met u. U krijgt daarvan direct een kopie en uw klacht zal verder als een schriftelijke klacht worden behandeld.

Hoe moet de Belastingdienst uw klacht behandelen?
Voordat op uw klacht wordt beslist, zal de Belastingdienst u – op uw verzoek – in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt naderhand schriftelijk bevestigd hoe de klacht is afgehandeld.
Als uw klacht niet mondeling kan worden behandeld, ontvangt u binnen zes weken een schriftelijke reactie. Als deze termijn niet haalbaar is, krijgt u daarvan op tijd bericht. In het bericht staat waarom uw
klacht niet meteen kan worden behandeld. Ook staat er binnen welke termijn u dan wel de behandeling van uw klacht kunt verwachten. In het algemeen is dit uiterlijk binnen tien weken na ontvangst van uw klacht.
Als u uw klacht naar een verkeerd adres heeft gestuurd, wordt de klacht direct doorgezonden naar het juiste belastingkantoor. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. In dat geval gaat de behandelingstermijn in op het moment dat het juiste belastingkantoor de klacht heeft ontvangen.

Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht
Als u vindt dat uw klacht niet juist is afgehandeld, kunt u zich wenden tot  de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal of de Nationale ombudsman. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de Nationale ombudsman, moet u dat binnen een jaar doen.