Boekhouder ZZP

Partner zijn in aangepaste Successiewet

Partner zijn in aangepaste Successiewet

Sinds 1 januari 2010 kan voor de Successiewet slechts één persoon als partner worden aangemerkt. Het heeft grote fiscale gevolgen of men al dan niet partner is van de erflater of van de schenker, weet Boekhouder ZZP
Partner zijn in aangepaste Successiewet

Grote partnervrijstelling/lage tarief
Als iemand erft van zijn partner, dan geldt voor de erfbelasting (in beginsel) een vrijstelling van € 600.000,-. Hetgeen wordt geërfd boven deze vrijstelling wordt belast tegen 10% of aan de top tegen 20%. Als iemand erft van een niet-partner, ofwel een fiscaal “vreemde” dan geldt voor de erfbelasting een vrijstelling van slechts € 2.000,-. Hetgeen wordt geërfd boven deze vrijstelling wordt belast tegen 30% of aan de top tegen 40%. Dezelfde tarieven gelden voor de schenkbelasting. In fiscaal opzicht maakt het in geval van schenking of erfenis een groot verschil of men wel of niet wordt aangemerkt als partner.

Wie worden als partners aangemerkt?
Gehuwden en geregistreerd partners zijn altijd elkaars partner. Ook ongehuwde samenwoners kunnen als elkaars partner worden aangemerkt. Zij moeten dan aan alle hierna vermelde eisen voldoen:
– een gemeenschappelijke huishouding voeren;
– in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven;
– hun wederzijdse zorgverplichting hebben vastgelegd in een notariële akte (samenlevingscontract).
Om voor de erfbelasting als partner te worden aangemerkt moet men gedurende 6 maanden voor het overlijden aan deze eisen voldoen. Om voor de schenkbelasting als partner te worden aangemerkt moet men gedurende 2 jaar voor de schenking aan deze eisen voldoen.

Welke personen hebben geen notarieel samenlevingscontract nodig?
Bij wijze van uitzondering behoeven bepaalde samenwoners niet aan de hiervoor gestelde eis van het notariële samenlevingscontract te voldoen. Het gaat hierbij om samenwoners die tot aan het tijdstip van de schenking of het overlijden blijkens de gemeentelijke basisadministratie al meer dan 5 jaar onafgebroken op hetzelfde woonadres waren ingeschreven en een gemeenschappelijke huishouding voerden.

Alsnog een samenlevingscontract bij de notaris ondertekenen
Andere samenwoners die niet in de hierboven bedoelde groep van langdurige samenwoners vallen, doen er goed aan om alsnog hun wederzijdse zorgplicht vast te laten leggen in een notariële akte. Zij moeten dit doen voor 1 januari 2012. Deze laatste datum vloeit voort uit het overgangsrecht bij de gewijzigde Successiewet.

Testament noodzakelijk
Op grond van de wettelijke regeling van het erfrecht erven samenwoners niet van elkaar. In een samenlevingscontract wordt vaak een regeling getroffen voor de zaken waarvan de samenwoners gemeenschappelijk eigenaar zijn. Om ook privézaken na overlijden aan de partner te laten toekomen, is het dus noodzakelijk om allebei een testament te maken.