Tip: alle wijzigingen voor 2011 op een rij (bespaar geld!)

Tip: alle wijzigingen voor 2011 op een rij (bespaar geld!)

VpB omlaag
In 2011 wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met 0,5% verlaagd tot 25% (2010: 25,5%). Daarnaast blijft het tarief voor de winst tot € 200.000 gehandhaafd op 20%. De bedoeling was dat dit percentage de komende jaren weer omhoog zou gaan, maar voorgesteld wordt om het 20%-tarief structureel te maken.

Verruiming WBSO
Verrichten uw werknemers speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kunt u een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen. In 2011 bedraagt de afdrachtvermindering 46% op het totale S&O-loon tot een loongrens van € 220.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 16%. In eerste instantie was het de bedoeling dat de loongrens omlaag zou gaan, maar dat gebeurt nu pas in 2012. Het maximumbedrag aan afdrachtvermindering voor 2011 bedraagt € 11 mln.

Tip: alle wijzigingen voor 2011 op een rij (bespaar geld!)

Uitbreiding termijn innovatiebox
Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend of waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, kunt u kiezen voor de innovatiebox. Het behaalde voordeel wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 5%. Met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi.

Kwartaalaangifte btw blijvend
U mag uw btw-aangifte voortaan per kwartaal blijven doen. Dit was voor het jaar 2011 al aangekondigd, maar de maatregel wordt nu structureel. Let op: verwacht u altijd een btw-teruggave, dan is kiezen voor de kwartaalaangifte niet voordelig. U moet dan immers langer op de teruggave wachten.

Versnelde afschrijving ook in 2011
Versneld (willekeurig) afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen blijft mogelijk in 2011. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven en het restant in één of meer volgende jaren. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen. Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de versnelde afschrijving. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s uitgesloten, behalve zéér zuinige personenauto’s.

Drie jaar achterwaartse verliesverrekening
De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening (carry-back) in de vennootschapsbelasting blijft in 2011 gehandhaafd. In plaats van één jaar kunt u uw verlies dus drie jaar terugwentelen. Een verlies uit 2011 mag u verrekenen met de winst behaald in 2008, 2009 en 2010. In totaal mag u niet meer dan € 10 mln verlies per jaar terugwentelen. Kiest u voor deze verruiming, dan wordt de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) ingekort tot zes jaar in plaats van negen jaar.

Zéér zuinige auto blijft voordelig
In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s ongewijzigd (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling). In fiscale termen is een zéér zuinige auto een personenauto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine). Daarnaast blijft het nultarief in de motorrijtuigenbelasting in ieder geval tot 2013 bestaan.

Alle belastingplichtigen

Fiscaal partner in 2011

Vanaf 2011 kunnen samenwonenden niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale partners in de inkomstenbelasting. De fiscus stelt aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal partner is.

Basispartnerbegrip
Nieuw is de introductie van het basispartnerbegrip voor alle belastingen (dus ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting) en toeslagen. Onder het basispartnerbegrip vallen alleen de gehuwden, de geregistreerde partners en de samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor de erf- en schenkbelasting moet in het samenlevingscontract ook een wederzijdse zorgplicht zijn opgenomen. Andere ongehuwd samenwonenden worden voor de belastingen en toeslagen in principe niet meer als partners aangemerkt.

Uitzonderingen
De nieuwe regeling kent uitzonderingen. Zo worden ongehuwd samenwonenden, die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven maar geen samenlevingscontract hebben, voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke toeslagen nog wel als partners aangemerkt als zij samen:

• een kind hebben, of

• een woning bezitten, of

• als partners zijn geregistreerd in een pensioenregeling.

Zo vallen ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder een gezamenlijk kind, eigen woning of een ‘gezamenlijke’ pensioenregeling buiten de boot! Zij zullen vanaf 2011 geen partners meer zijn voor de inkomstenbelasting.

Partnerbegrip in verpleeghuissituaties
Als één van beide partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, wordt niet langer voldaan aan de voorwaarde dat ongehuwd samenwonenden op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Toch blijft ook in dit geval het fiscaal partnerschap bestaan.

Fiscaal partnerschap en huwelijk
Voor gehuwden verandert er in principe niets. Zij waren altijd al fiscaal partner en blijven dat nu ook. Wel wordt de wet op één punt aangescherpt: het fiscaal partnerschap eindigt pas als er sprake is van een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding. Alleen duurzaam gescheiden leven is niet langer voldoende.

Alle belastingplichtigen

Veel voordelen voor eigenwoningbezitters

Om de woningmarkt te stimuleren, heeft het kabinet een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen leveren extra voordeel op voor eigenwoningbezitters.

Renovatie of herstel van woningen
Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor renovaties of herstelwerkzaamheden aan een woning, garage, serre, schuren of aan- en uitbouw. Voorwaarde is dat de woning, na de eerste ingebruikname, minimaal twee jaar oud is. Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen. Buiten de regeling vallen bijvoorbeeld werkzaamheden als glazenwassen, het aanleggen en onderhouden van tuinen en het werk van architecten die renovatie of herstel voorbereiden. Informeer bij ons naar de uitzonderingen.

Tip!
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011, is het verlaagde btw-tarief van toepassing op het arbeidsloon van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

Wanneer de verbouwing niet vóór 1 juli 2011 wordt afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

Minder overdrachtsbelasting bij ‘snelle’ doorverkoop
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Deze regeling geldt nu ook al, maar alleen voor woningen die binnen zes maanden worden doorverkocht.

Hypotheekrenteaftrek leegstaande woningen verlengd
De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tegemoetkoming geldt voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2013.

Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
Ook de regeling dat eigenwoningbezitters na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek, wordt met één jaar verlengd. De woning moet na de verhuurperiode wel weer leegstaan en bestemd blijven voor de verkoop. Deze regeling loopt tot eind 2012.

Nationale Hypotheek Garantie
De verhoogde Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van € 350.000 blijft van kracht tot 1 januari 2012. Als koper kunt u hiermee van uw bank een lager rentetarief krijgen, onder meer onder de voorwaarde dat niet meer dan 50% van de lening aflossingsvrij is.

Ondernemer B.V.

Einde liquiditeitsvoordeel privégebruik woon-werkpand

Minister De Jager van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend om de btw-heffing over het privégebruik van onroerend goed te wijzigen. Nu mag u als ondernemer, bij verkrijging van een woon-werkpand, de verschuldigde btw direct en volledig in aftrek brengen. Uiteraard kan dit alleen als u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en u btw-belaste prestaties verricht. Het privégebruik wordt dan vervolgens in het jaar van ingebruikname en in de negen daaropvolgende jaren (herzieningstermijn) naar evenredigheid belast. Door de voorgestelde wetswijziging blijft de aftrek van voorbelasting vanaf 2011 direct beperkt tot het zakelijk gebruik.

Via een correctiemechanisme wordt dan gedurende de herzieningstermijn jaarlijks rekening gehouden met eventuele wijzigingen in het bedrijfs- en privégebruik. Als het privégebruik binnen tien jaar toe- of afneemt, moet u de btw naar evenredigheid corrigeren. Blijft het privégebruik gelijk, dan valt er niets te corrigeren.

Gevolgen van wetswijziging
U schaft bijvoorbeeld in 2010 een woon-werkpand aan en rekent deze volledig tot uw btw-ondernemingsvermogen. De verschuldigde btw bij aanschaf is € 40.000. U gebruikt het pand voor 60% voor btw-belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40% voor privédoeleinden. De verschuldigde btw van € 40.000 mag u nu in één keer in aftrek brengen. Vervolgens vindt, gedurende de herzieningstermijn, jaarlijks een correctie plaats voor het privégebruik. Verandert er niets aan het privégebruik, dan bedraagt de correctie jaarlijks € 1.600 (€ 40.000/10 x 40%).

Schaft u hetzelfde pand niet in 2010 maar in 2011 aan, dan is de aftrekbare voorbelasting direct beperkt tot 60%. Van de btw over de aanschaf kunt u dus nog maar € 24.000 (€ 40.000 x 60%) direct in aftrek brengen. Als het privégebruik niet wijzigt, hoeft u gedurende de herzieningstermijn van tien jaar verder geen correctie over het privégebruik toe te passen. Het liquiditeitsvoordeel door gespreide betaling over privégebruik is dan dus verdwenen.

Overgangsregeling
Heeft u nu al een woon-werkpand, dan heeft de voorgenomen wijziging voor u geen gevolgen. Hetzelfde geldt als uw woon-werkpand nu in aanbouw is, maar u het pand nog vóór 1 januari 2011 in gebruik neemt. In dat geval wordt het privégebruik nog belast volgens de huidige regels. Dit kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren. Op dit moment is nog niet duidelijk of er ook een overgangsregeling komt voor woon-werkpanden die nu in aanbouw zijn, maar pas op of na 1 januari 2011 in gebruik worden genomen.

Werkgever

Extra bijdrage voor duurdere leaseauto niet voordelig

Rijden uw werknemers in een auto van de zaak en mogen zij deze ook privé gebruiken, dan krijgen ze te maken met een bijtelling. Vraagt u aan hen een eigen bijdrage uit het nettoloon voor het privégebruik, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Maar wat nu als uw werknemer graag een duurdere leaseauto wil dan uw leasebudget voorschrijft? Gebruikelijk is om in dat geval een bijdrage (bovennormbijdrage) van uw werknemer te vragen. Deze bijdrage mag echter alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik!

De Hoge Raad
Een werknemer reed in 2003 achtereenvolgens in twee verschillende auto’s van de zaak en betaalde aan zijn werkgever voor het privégebruik een bijdrage van € 1.488 per jaar. Omdat hij steeds een duurdere auto had dan het leasebudget van zijn werkgever voorschreef, betaalde hij een extra bijdrage van € 5.203 per jaar. Deze bovennormbijdrage was hij ook verschuldigd als de auto niet voor privédoeleinden werd gebruikt. In 2003 had de werknemer in totaal 51.958 km gereden, waarvan 12.000 km privé. De Hoge Raad heeft beslist dat de bovennormbijdrage alleen in mindering komt op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik. De bovennormbijdrage moet dus worden gesplitst in twee delen: het privé- en zakelijk gebruik.

Hoe moet het dan wel?
In deze zaak betaalde de werknemer een eigen bijdrage van € 1.488 voor het privégebruik en een bovennormbijdrage van € 5.203 voor een duurdere auto, ongeacht privégebruik. De eigen bijdrage van € 1.488 komt volledig in mindering op de bijtelling. Daarnaast mag € 1.202 (12.000 privé-kilometers/51.958 totale kilometers x € 5.203) van de bovennormbijdrage in mindering gebracht worden.

Gevolgen voor de praktijk
De uitspraak van de Hoge Raad is een belangrijk signaal voor de praktijk. Heeft u als werkgever de bovennormbijdrage voor de duurdere leaseauto tot nu toe volledig in mindering gebracht op de bijtelling, dan heeft u waarschijnlijk te weinig loonbelasting afgedragen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op om de fout te herstellen.

Tip!
Vraagt u aan uw werknemer een bijdrage omdat hij een duurdere leaseauto wil dan uw leasebudget voorschrijft, spreek dan af dat hij de bijdrage verschuldigd is voor het daadwerkelijke privégebruik.

Ondernemer B.V.

Spelregels voorziening toekomstige uitgaven

Voor uitgaven die u als ondernemer in de toekomst verwacht, kunt u onder bepaalde voorwaarden nu al een voorziening vormen. De voorziening vormt een passiefpost op de balans, waardoor u minder belasting bent verschuldigd. U haalt als het ware toekomstige lasten naar voren.

Voorwaarden op een rij
U mag fiscaal een voorziening vormen als het gaat om toekomstige uitgaven die:

1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis) en;

2. de uitgaven ook aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningseis) en;

3. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis).

Wilt u een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven, dan moet u altijd aan alle drie de eisen voldoen.

Oorsprongeis
U verwacht in de toekomst uitgaven te moeten doen die hun oorsprong vinden in omstandigheden die zich vóór de balansdatum hebben voorgedaan. In dat geval wordt voldaan aan de oorsprongeis. Een voorbeeld hiervan is de slijtage aan bedrijfsmiddelen die u in de onderneming gebruikt. U kunt dan een voorziening vormen voor groot onderhoud.

Toerekeningseis
Dit zijn toekomstige uitgaven die toegerekend kunnen worden aan de periode tot en met de balansdatum. Hieraan voldoet u als de toekomstige uitgaven niet zijn toe te rekenen aan toekomstige voordelen en ook naar hun aard geen kosten zijn van toekomstige jaren.

Zekerheidseis
De kans dat de uitgaven zich voordoen, moet groter zijn dan de kans dat de uitgaven zich niet zullen voordoen. Zo mag u bijvoorbeeld een voorziening vormen voor een toekomstige jubileumuitkering aan uw werknemers. De voorziening mag niet groter zijn dan het gedeelte dat betrekking heeft op de (dienstjubileum)periode die op de balansdatum al is verstreken (de toerekeningseis). Bovendien moet u de toekomstige jubileumuitkering in het verleden vastgelegd hebben in de arbeidsovereenkomst (oorsprongeis).

Voor de toekomstige kosten van bodemsanering mag u echter weer geen voorziening vormen. Omdat de vervuiling is ontstaan door de bedrijfsvoering in het verleden voldoet u weliswaar aan de eerste twee eisen, maar niet aan de zekerheidseis. Gezien het aantal ernstige bodemverontreinigingen in Nederland, vinden er immers maar relatief weinig saneringen plaats en is er dus geen redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen.

Waarvoor kunt u een voorziening vormen?
Denk aan oninbare vorderingen, schadeclaims door een onrechtmatige daad vóór de balansdatum, pensioenverplichtingen en garantievoorzieningen op producten. De Belastingdienst kan u achteraf vragen stellen over de voorziening die u op de balans hebt opgenomen. Als u dan niet kunt aantonen dat aan alle drie de voorwaarden is voldaan, zal de voorziening door de fiscus worden geweigerd.

Alle belastingplichtigen

Overleeft uw pensioen de kredietcrisis?!

Bijna dagelijks verschijnen alarmerende berichten in de media over de pensioenfondsen. Zij hebben tijdens de crisis veel geld verloren op de beurs en de rente is gedaald. Daarnaast is de levensverwachting van werknemers toegenomen. Fondsen moeten meer geld opzijzetten om toekomstige verplichtingen na te komen. Welke gevolgen heeft dat voor u?

Pensioenfondsen hebben een aantal mogelijkheden om weer financieel gezond te worden:

1. de pensioenpremies verhogen;

2. aan werkgevers extra geld vragen. Dit kan echter alleen bij ondernemingspensioenfondsen en niet bij bedrijfstakpensioenfondsen;

3. uitkeringen van gepensioneerden en pensioenopbouw van werkenden niet laten meestijgen met de lonen;

4. de pensioenuitkeringen verlagen. Dit laatste heet ‘afstempelen’.

Wat betekent afstempelen?
Op dit moment zijn de problemen bij veertien pensioenfondsen dusdanig groot dat de mogelijkheid om de pensioenuitkeringen te verlagen (afstempelen) nu bekeken wordt. Vóór 1 december van dit jaar moet hierover meer duidelijkheid zijn. De toezeggingen aan werkenden worden doorgaans ook beperkt. Beperkingen kunnen oplopen tot wel 14%. Dit kan zeer nare gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van werknemers. Is daar wat tegen te doen?

Alternatieven
Uitkeringsgerechtigden kunnen natuurlijk gokken dat de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen weer aantrekken en dat de fondsen hun oude toezeggingen dan alsnog kunnen nakomen. Een erg grote zekerheid vormt dit echter niet! Een andere optie is dat u zich tevredenstelt met een eventuele lagere uitkering. Hoeveel lager hangt af van de prestaties van uw pensioenfonds. Een derde mogelijkheid is dat u zelf voorziet in een extra aanvulling voor de oude dag, bijvoorbeeld via een lijfrente of bankspaarproduct.

AOW-leeftijd naar 66 jaar
Als mensen later stoppen met werken, scheelt dat in de verplichtingen voor de fondsen. Het aankomend kabinet is van plan om de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 te verhogen naar 66 jaar.

Alle belastingplichtigen

Geef uw kind financieel steuntje in de rug

Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting.

Vrijstellingen in de schenkbelasting
U mag jaarlijks aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.000. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 24.000. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan nog verhoogd worden tot € 50.000 als uw kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u hier altijd een aangifte van doen. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling van toepassing is.

Let op!
Is uw eigen kind al ouder dan 35 jaar maar zijn of haar partner niet, dan kunt u toch gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting. Uw kind of zijn/haar partner mag dan niet al voor een andere schenking van (schoon)ouders een beroep hebben gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Vrijstelling voor eigen woning
U mag ook gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 50.000 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning. Het gaat daarbij niet alleen om het verwerven van de eigen woning, maar uw kind mag het geld ook gebruiken voor:

 Het aflossen van de eigenwoningschuld.

 Kosten van onderhoud of verbetering van de woning.’

 Het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Deze schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Hierin moet een opschortende voorwaarde zijn opgenomen dat uw kind een eigen woning heeft verworven of de schenking heeft gebruikt voor kosten voor de eigen woning. U en uw kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat u de schenking daadwerkelijk aan uw kind heeft uitbetaald en dat het geld door uw kind is gebruikt voor de eigen woning.

Voor de buitengewoon dure studie gelden ook aanvullende voorwaarden.

Let op!
De eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting vervalt als de woning niet de eigen woning van uw kind is geworden in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren.

Slechts één keer de verhoogde vrijstelling
De verhoogde vrijstelling is eenmalig en kan dus niet worden gespreid over meerdere kalenderjaren. Hierop geldt één uitzondering. Als u al vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan mag u toch nog € 26.000 belastingvrij schenken als uw kind dit geld gebruikt voor de eigen woning.

Tips nieuwsbrief 4e kwartaal 2010

Ondernemer B.V.

1. VAR-verklaring nu telefonisch controleren
Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verklaringen sinds kort telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit coördinatiepunt is onderdeel van de Belastingdienst en controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als u wilt, krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 088 151 1000.

Ondernemer B.V.

2. Overheidsgarantieregeling in 2011 verlengd
Het kabinet reserveert ook in 2011 € 2 mrd zodat bedrijven een beroep kunnen doen op een overheidsgarantieregeling voor krediet. Door de garantstelling lopen banken minder risico, aangezien leningen die niet meer kunnen worden terugbetaald voor de helft door de overheid worden vergoed.

De twee belangrijkste kredietregelingen van de overheid zijn de Borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De BMKB is bestemd voor mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. De borgstelling bedraagt maximaal 45% van € 3 mln krediet. Voor startersleningen van maximaal € 250.000 staat de overheid zelfs borg voor 80%.

Met bankleningen en bankgarantiefaciliteiten van de GO is minimaal € 1,5 mln en maximaal € 150 mln gemoeid. Deze regeling is gericht op grote en middelgrote ondernemingen. Beide regelingen lopen via de bank.

Ondernemer BV

3. Auteursrechten transparanter en doelmatiger
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een onderhandelingsprotocol met beheersorganisatie VOI©E ondertekend. Doel is om vergoedingen voor het gebruik van auteursrechten transparanter en doelmatiger te maken. Het protocol moet het draagvlak vergroten om te betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom van auteurs en kunstenaars. Ook moeten de afspraken tussen partijen leiden tot minder administratieve lasten en heldere grondslagen en tarieven. Per branche of in clusters van branches worden afspraken gemaakt over een transparantere vergoedingenstructuur voor het gebruik van muziek, beeld en tekst.

Werkgever

4. Spaarloon niet langer geblokkeerd
Op 15 september heeft minister De Jager van Financiën het spaarloon over de jaren 2006-2009 vrijgegeven. Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd. Spaarloon moet normaal gesproken vier jaar geblokkeerd staan. Als werkgever moet u kunnen aantonen welke bedragen er binnen deze vierjaarstermijn aan geldige bestedingsdoelen (bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning) zijn uitgegeven. De deblokkering valt hier ook onder. Heeft u de administratie van de spaarloonregeling uitbesteed aan de bank of de verzekeraar, overleg dan of ook deze tussentijdse deblokkering per werknemer goed geadministreerd wordt.

Werkgever

5. Transactieoverzichten OV-chipkaart zijn ‘plaatsbewijzen’
Werkgevers mogen voortaan transactieoverzichten van de OV-chipkaart als bewijs gebruiken dat hun werknemers met het openbaar vervoer reizen. Hetzelfde geldt voor mensen die gebruikmaken van de reisaftrek in de inkomstenbelasting en een geldig plaatsbewijs nodig hebben om de aftrek aan te tonen.

De Wet op de loonbelasting kent een overhandigingsplicht voor de originele vervoerbewijzen, als een werkgever aan een werknemer een vrije vergoeding voor openbaar vervoer wil geven. Naast het gebruikelijke, originele papieren vervoerbewijs is nu ook een transactieoverzicht van een vervoerbedrijf een geldig bewijs.

In het openbaar vervoer is een elektronisch vervoerbewijs ingevoerd, de OV-chipkaart. Het is de bedoeling dat dit bewijs het papieren vervoerbewijs geheel gaat vervangen. In de regio’s Rotterdam en Amsterdam is de OV-chipkaart al ingevoerd.

Werkgever

6. Gemiddelde WGA-premie voor 2011 bekend
In 2011 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemiddeld 0,62% premie betalen. Op de website van het UWV staat een WIA-wijzer, waarmee werkgevers zelf hun premie kunnen berekenen. De hoogte van de individuele WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgevers. Werkgevers hebben de keus om het WGA-risico publiek te verzekeren via het UWV of het risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Alle belastingplichtigen

Ook buitenlander heeft recht op middelingsteruggaaf
Een buitenlander mag gebruikmaken van de middelingsregeling wanneer hij zijn inkomen in Nederland verdient. Hij mag achteraf niet worden bestraft voor het feit dat hij in twee van de drie relevante jaren niet gekozen heeft voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Dat heeft de rechter in Den Bosch beslist. Als een belastingplichtige het ene jaar een veel hoger inkomen heeft uit werk en woning dan het andere jaar, betaalt hij waarschijnlijk meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft. Als tegemoetkoming hierop kan dan gebruik worden gemaakt van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Ondernemer

Mkb-winstvrijstelling kan ook negatief uitpakken
Een psychotherapeut kwam er onlangs bij de rechter bekaaid van af met de doorgaans gunstig werkende mkb-winstvrijstelling. De rechter maakte namelijk duidelijk dat de mkb-winstvrijstelling zowel van toepassing is bij winst als bij verlies. De ondernemende psychotherapeut had een bescheiden winst gemaakt die na de forse ondernemersaftrek een verlies werd. De mkb-winstvrijstelling verzachtte het verlies weer. Deze onbedoelde verlaging van het verlies vond de psychotherapeut discriminatie van ondernemers met kleine winsten. Niet dus, stelde de rechter, want het begrip winst moet ‘rekenkundig’ worden opgevat, waardoor dit begrip zowel positieve als negatieve winsten (verliezen) omvat.

Per 1 januari 2010 is de mkb-winstvrijstelling verhoogd naar 12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Ook hoeft u niet meer te voldoen aan het urencriterium. De mkb-winstvrijstelling geldt dus ongeacht het aantal uren dat de zelfstandig ondernemer aan zijn onderneming heeft besteed.

Werkgever

Als u een ander aangiftetijdvak voor de loonheffingen wilt
Doet u nu maandelijks loonaangifte en wilt u dit liever per vier weken of andersom, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een ander aangiftetijdvak. Hiervoor heeft u het formulier ‘wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ nodig. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/download/). Als u ervoor zorgt dat uw verzoek uiterlijk 14 december 2010 binnen is bij de Belastingdienst, dan kunt u per 1 januari 2011 gebruikmaken van een nieuw aangiftetijdvak.

Werkgever

Nieuw boetebeleid loonheffingen
De Belastingdienst heeft haar boetebeleid voor de loonheffingen vanaf 1 juli op een tweetal punten aangescherpt. Ten eerste bedraagt de boete bij het niet of te laat doen van een aangifte loonheffing voortaan € 61. Ontvangt de Belastingdienst uw aangifte binnen de coulancetermijn (zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum), dan krijgt u geen boete. Ten tweede is de coulancetermijn voor het betalen van de loonheffingen verkort tot zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Voorheen eindigde deze termijn op de datum van de naheffingsaanslag.

Alle belastingplichtigen

Registreren van akten alleen tijdens kantooruren
Bij een aantal Belastingkantoren kunt u onderhandse akten laten registeren. U kunt dan later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond. Het aanbieden van akten ter registratie kan voortaan alleen tijdens de openingstijden van de Belastingkantoren. De kantoren zijn alle werkdagen van 09.00–17.00 uur geopend. De kantoren zijn gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Biedt u een akte op een werkdag na 17.00 uur aan, dan krijgt de akte als dagtekening van registratie de datum van de eerstvolgende werkdag.

Werkgever

Digitaal loonstrookje mag, maar wel met toestemming
Wist u dat u voortaan de loonstroken in plaats van per post ook digitaal mag toesturen aan uw werknemers? Dat scheelt tijd en de nodige postzegels en enveloppen. Digitaal toesturen mag, maar alleen als u toestemming heeft van uw werknemers. Het loonstrookje moet beveiligd zijn, zodat gegevens niet gewijzigd kunnen worden en uw werknemers moeten de mogelijkheid hebben om hun loonstrookje op te kunnen slaan op de computer.