Tip: Schenken op papier? Betaal wel de rente

Tip: Schenken op papier? Betaal wel de rente

Na de herziening van de Successiewet per 1 januari 2010 blijft het mogelijk om op papier te schenken, weet Boekhouder ZZP De officiële benaming van deze manier van schenken is: schuldigerkennen uit vrijgevigheid. Als zo’n schenking tussen ouders en kinderen plaatsvindt, dan schenken de ouders een bedrag aan hun kinderen, waarna ze het bedrag meteen weer teruglenen. Over het geschonken bedrag (de schuld) moeten de ouders jaarlijks aan elk begunstigd kind rente betalen. Deze schenking op papier moet worden vastgelegd in een notariële akte.

Tip: Schenken op papier? Betaal wel de rente

Vanaf 2010: rente altijd ten minste 6%
Als de notariële akte op of na 1 januari 2010 wordt getekend, dan moet de rente, die door de ouder aan het kind wordt betaald altijd ten minste 6% bedragen. De rente dient jaarlijks daadwerkelijk te worden voldaan.

Akten van voor 2010
Als in een notariële akte die voor 1 januari 2010 getekend werd een rente lager dan 6% overeengekomen is, dan mag die lagere rente worden aangehouden na 2010, mits het een zakelijke rente betrof op het moment van het tekenen van de notariële akte. Wel moet de rente alsnog op ten minste 6% worden gezet, zodra de rentevaste periode afloopt op enig moment op of na 1 januari 2010.

Rente alsnog betalen
Indien de rente door omstandigheden één of meer jaren niet is betaald, dan bestaat de mogelijkheid om dat weer recht te trekken. Hierdoor wordt voorkomen dat over de geschonken bedragen toch erfbelasting betaald zou moeten worden in de nalatenschap van de ouder. Dat “rechttrekken” kan niet meer met succes vlak voor het overlijden van een ouder plaatsvinden. De achterstallige rente moet namelijk ten minste 180 dagen voor het overlijden van de ouder alsnog zijn voldaan. Bovendien moet dan niet alleen de achterstallige rente alsnog betaald worden, maar ook een samengestelde rente daarover.

Ook voor oudere schenkingen op papier – waarvan de notariële akte is getekend voor 1 januari 2010 – is het mogelijk om gemiste rentebetalingen in te halen, zodanig dat het geschonken bedrag later niet wordt belast met erfbelasting in de nalatenschap van de ouder. Stel dat in een akte in 2006 een rente van 5% is vastgelegd en in 2010 blijkt dat de ouders in 2008 zijn vergeten om de rente te betalen. Om dit in fiscaal opzicht voldoende te repareren moet alsnog 5% rente over de hoofdsom worden betaald en ook nog 5% samengestelde rente over 2 jaar (van 2008 tot 2010).

Onderhandse akte?
Omdat de “schenking op papier” ook nog werking moet hebben na het overlijden van de schenker, is het noodzakelijk om deze schenking vast te leggen in een notariële akte. Als een schuldigerkenning uit vrijgevigheid in het verleden in een onderhandse akte is vastgelegd, dan kan deze onderhandse schenking tijdens leven van de schenker alsnog bij notariële akte worden bekrachtigd. Het moet dan wel vaststaan dat de schuldigerkenning inderdaad in het verleden heeft plaatsgevonden.