Weekers noemt Belastingplan 2012 ‘solide, eenvoudig en fraudebestendig’

Weekers noemt Belastingplan 2012 ‘solide, eenvoudig en fraudebestendig’

Staatssecretaris Weekers van Financiën schaft 7 van de 22 rijksbelastingen af. Dat betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel, die bovendien een administratieve lastenverlichting betekent voor het bedrijfsleven. Deze en andere maatregelen staan in het Belastingplan 2012, weet Boekhouder ZZP

Het Belastingplan staat net als het regeerakkoord, de Fiscale agenda en de autobrief in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding. “Met dit Belastingplan zet ik een verdere stap in de richting van een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger fiscaal stelsel,” aldus staatssecretaris Weekers. ”Het schrappen van de zeven kleine belastingen betekent een einde aan veel administratieve rompslomp voor ondernemers.”

Download deze video

Weekers noemt Belastingplan 2012 ‘solide, eenvoudig en fraudebestendig’

Video voor Windows Media Player Video, 20-01-2009, wmv, 3:57 min., 8.68MB MB
Video voor Apple Quicktime Player Video, 20-01-2009, mp4, 3:57 min., 16.3MB MB
Video voor Apple Quicktime Player Video, 20-01-2009, mp4, 3:57 min., 32.5MB MB
Audiospoor Audio | 20-01-2009 | mp3
Ondertitelingsbestand Caption | 20-01-2009 | srt

Soliditeit

De wereldwijde economische crisis heeft de Nederlandse overheidsfinanciën hard geraakt. Die moeten worden hersteld. Op fiscaal gebied wordt een aantal maatregelen genomen om een bijdrage te leveren aan het in balans brengen van het huishoudboekje van de staat.

Zo worden de doorwerkbonus en de renteregeling aangepast. Dat laatste maakt een einde aan bankieren bij de Belastingdienst, doordat alleen rente wordt vergoed als de fiscus te laat is met het vaststellen van een aanslag of het terug te betalen bedrag. Voordeel is ook dat van de circa tien miljoen personen die een aanslag voor de inkomstenbelasting krijgen er acht miljoen niet meer met rente te maken krijgen.

Op het gebied van de autobelastingen worden de CO2-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting BPM en de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting jaarlijks aangescherpt. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide en wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om in de toekomst steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden.

Een aantal andere regelingen waarvan het gebruik niet in overeenstemming is met de doelstelling ervan, wordt beter gericht. Het gaat hierbij onder andere om de 30%-regeling om ‘pseudo-expats’ uit te sluiten van belastingvoordelen, de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen die voorkomt dat bedrijven verliezen van vestigingen in het buitenland kunnen verrekenen met Nederlandse winst. Ook beperkt Weekers de excessieve renteaftrek door overnameholdings. Daarbij gaat het om veelal buitenlandse investeerders die met een speciaal opgerichte overnameholding Nederlandse bedrijven kopen met geleend geld, waarbij de rente wordt afgetrokken van de winst van de Nederlandse bedrijven.

Vereenvoudiging

De zeven belastingen die verdwijnen zijn de verpakkingenbelasting, de afvalstoffenbelasting, de grondwaterbelasting, de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, de belasting op leidingwater en het Eurovignet. Dat betekent een administratieve lastenverlichting van 28 miljoen euro voor het bedrijfsleven. Andere vereenvoudigingmaatregelen zijn het omzetten van de zelfstandigenaftrek, die nu uit acht schijven bestaat, in een vaste basisaftrek. De arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonus worden omgevormd tot één werkbonus om 62-plussers te stimuleren om te blijven werken. De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden afgeschaft en in plaats daarvan komt er een nieuwe regeling: vitaliteitssparen. Deze regeling biedt werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk te sparen en het gespaarde vermogen naar eigen inzicht op te nemen.

Innoverende bedrijven kunnen gebruik  maken van een extra Research & Developmentaftrek voor de kosten en investeringen die zij maken bij onderzoeken ontwikkeling voor nieuwe producten. Hiervoor is vanaf 2012 een budget van € 250 miljoen beschikbaar, oplopend naar € 500 miljoen in 2014. Vanaf 2013 komt hier nog een extra fiscale stimulans voor innovatie bij van 100 miljoen euro.

Fraudebestendigheid

Belastingfraude is schadelijk voor de schatkist, en daarmee oneerlijk voor elke belastingbetaler die wel keurig aan zijn verplichtingen voldoet. Belastingfraude holt het maatschappelijke draagvlak voor belastingheffing uit. Het kabinet wil een belastingstelsel dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk eerlijk uitwerkt. Daarom bevat het Belastingplan 2012 een aantal maatregelen om fraude effectief te kunnen bestrijden. Zo worden belastingteruggaven en toeslagen voortaan op één bankrekeningnummer van de belastingplichtige overgemaakt. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat fraudeurs zich de identiteit van een ander aanmeten en daarmee de schatkist benadelen.

Het kabinet vindt dat dergelijke brutale fraude hard moet worden aangepakt. De succesvolle inzet van de automatische nummerplaatherkenning wordt verbreed naar alle belastingen. Nu kan iemand alleen staande gehouden worden als de motorrijtuigbelasting niet voldaan is. Bij fraudebestrijding horen passende boetes. De boetes voor fraude met toeslagen worden gelijkgetrokken met de hogere fiscale boetes. Fraudeurs kunnen hierdoor voortaan een boete van maximaal 100 procent van het gefraudeerde bedrag tegemoet zien. Dat is gelijk aan de boete bij uitkeringsfraude.

Overige maatregelen

Het pakket Belastingplan 2012 bevat nog een aantal andere belangrijke voorstellen. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van zes procent naar twee procent die reeds in werking is getreden per 15 juni 2011. Het doel hiervan is om de woningmarkt een krachtige impuls te geven.

Met de Geefwet wordt enerzijds de geefcultuur gestimuleerd en anderzijds belemmeringen weggenomen die culturele anbi’s ervaren bij meer ondernemende en commerciële nevenactiviteiten.

Zo wordt het nog aantrekkelijker voor het bedrijfsleven om aan goede doelen te schenken doordat het totale bedrag dat als aftrekbare gift mag worden opgevoerd, van 10 procent naar maximaal 50 procent van de winst wordt verhoogd. Hierbij geldt een maximum van 100.000 euro.

Verder komt er een fiscale ‘geefbonus’ om giften aan culturele anbi’s extra te simuleren. En krijgen stichtingen en verenigingen die naast hun gewone activiteiten ook winst maken uit commerciële activiteiten de mogelijkheid om te kiezen voor integrale belastingplicht. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om eventuele verliezen uit de gewone activiteiten toch van de winst af te kunnen trekken.