Bevestiging van opdracht

Hieronder vind u een voorbeeld opdrachtbevestiging zoals Boekhouder-ZZP die met u kan overeenkomen:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt boekhouder zzp uw opdracht en geeft hij de voorwaarden waaraan hij vanuit zijn professie beroepsmatig gehouden is.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zal Boekhouder-ZZP de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ook verrichten wij:

• het verzorgen van de aangiften inkomsten- en omzetbelasting;

Verantwoordelijkheden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor:

  • de inrichting van een geordende administratie;
  • maatregelen van interne controle (indien van toepassing);
  • de keuze en het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen;
  • het gebruik van de samengestelde jaarrekening;
  • een jaarlijks van u te vragen bevestiging bij de jaarrekening (LOR).

Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de samenstelling van de jaarrekening nodig zijn, aan ons aanlevert.

De  balans en winst- en verliesrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige zaken

1. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken jaarprijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken van tussentijdse rapportages voor de bank.

2. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan

u bijgaand een exemplaar aantreft.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

Boekhouder-ZZP

Voor akkoord,