ZZP-tip: Overzicht nieuwe regels voor de ZZP’en MKB’er per 1 jan. 2012

ZZP-tip: Overzicht nieuwe regels voor de ZZP’en MKB’er per 1 jan. 2012

Overzicht nieuwe regels voor de ZZP’en MKB’er . Antwoordvoorbedrijven.nl zette alle wijzigingen op een rij. Lees hier meer over de veranderingen  in: belastingen, fiscale regelingen, subsidies, personeel- en beroepseisen, het starten van een bedrijf, bedrijfsvoering, huisvesting, vervoer en organisaties.

ZZP-tip: Overzicht nieuwe regels voor de ZZP’en MKB’er per 1 jan. 2012

Belastingen

Vaker verplicht wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst
Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst wordt verplicht
Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen gaat vervallen
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto vervangt rittenregistratie
Afvalstoffenbelasting wordt afgeschaft
Grondwaterbelasting wordt afgeschaft
Eigenaar pand wordt belastingplichtig voor afvalstoffenheffing
Lidstaten EU helpen elkaar bij invordering belastingschulden

Fiscale regelingen en subsidies

Levensloopregeling wordt afgeschaft
Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek
Nieuwe fiscale aftrek investeringen in R&D (RDA)
Fiscale aftrekbaarheid pensioenpremies zzp’ers wordt verlengd
Maximumbedrag fiscale oudedagsreserve wordt verlaagd
Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt verruimd
Einde tijdelijke regeling versnelde afschrijving
Einde tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
Loonkostensubsidie uitkeringsgerechtigden wordt afgeschaft
Innovatiefonds MKB+ voor financiering kansrijke innovaties
Vergoeding voor verlenen rechtsbijstand wordt verlaagd

Personeel en beroepseisen

Regels vakantie en verlof werknemers wijzigen
Digitale aanvraag VOG particulieren wordt mogelijk
Zwangerschapsverklaring bij aanvraag zwangerschapsuitkering vervalt
Landelijk diplomaregister in ontwikkeling
Maximumbijdrageloon inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd
Bedragen minimumloon stijgen
Premiepercentages sectorfondsen worden aangepast
Werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd
2e deel beleidsregels arbeidsomstandigheden wordt afgeschaft
Herregistratie BIG-register voor meer beroepsoefenaren in de zorg
Rol advocaat bij internationale kinderontvoering

Bedrijf starten

Jaarlijkse bijdrage KvK wordt verlaagd
Uitzendbureaus worden verplicht tot registratie in Handelsregister
Verzekerde zorg door zzp’er hoeft niet meer via instelling
Inkomenssteun kunstenaars (WWIK) wordt afgeschaft

Bedrijfsvoering en verkoop

Norm voor beloning bij verkoop financieel product
Dienstverlening bij strategische goederen
Verbod op houden legkippen in verrijkte kooien

Bedrijfshuisvesting

Huidige energiemeters worden vervangen door slimme meters
Einde mogelijkheid oprichting Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Vervoer

Boetetarieven verkeersovertredingen worden verhoogd
Minimale verplichte dekking ongevallen met motorrijtuigen wordt verhoogd

Organisaties

AID, PD en VWA samengevoegd tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Arbeidsinspectie, SIOD en IWI samengevoegd tot Inspectie SZW
Nieuwe kansspelautoriteit gaat toezicht houden

Overig

Bedragen geldboetecategorieën worden verhoogd