ZZP’er wordt beter beschermd tegen Belastingdienst

ZZP’er wordt beter beschermd tegen Belastingdienst

ZZP’ers en burgers worden beter beschermd tegen onredelijke informatieverzoeken van de belastingdienst. Het initiatiefwetsvoorstel van Dezentjé (VVD) en Groot (PvdA) dat hierop bezwaar en beroep voor belastingplichtigen mogelijk maakt, is op 28 september door de Tweede Kamer aangenomen, weet Boekhouder ZZP

ZZP’er wordt beter beschermd tegen Belastingdienst

De achtergrond van het initiatiefvoorstel is als volgt: Om zijn taak behoorlijk te kunnen uitoefenen heeft de belastingdienst informatie nodig. Zonder een juist en volledig beeld van de feiten is een behoorlijke heffing van belastingen niet mogelijk. Een belangrijk deel van zijn informatie krijgt de belastingdienst van de belastingplichtigen zelf en van inhoudingsplichtigen zoals bijvoorbeeld werkgevers. Op grond van de fiscale wetgeving (de Algemene wet inzake rijksbelastingen) zijn zij binnen bepaalde grenzen verplicht om aan de inspecteur op diens verzoek informatie te verschaffen die fiscaal relevant kan zijn. De belastingdienst heeft in dit opzicht vergaande bevoegdheden. Een probleem is dat er naar huidig recht geen effectieve rechtsbescherming bestaat voor degene die met een verzoek om informatie door de Belastingdienst wordt geconfronteerd, en van oordeel is dat dit verzoek niet terecht is. Evenmin is er een effectieve rechtsbescherming tegen standpunten van de inspecteur over de omvang van iemands administratie- en bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving. In feite is het laatste woord in discussies daardoor bijna altijd aan de inspecteur, die zelf partij is in de discussie. Het is de bedoeling van dit initiatiefvoorstel om dit tekort in de rechtsbescherming van de belastingplichtigen op te heffen. Daartoe wordt straks de mogelijkheid van bezwaar en beroep geboden tegen een belangrijk deel van de verzoeken om informatie van de belastingdienst. Hetzelfde geldt voor standpunten van de fiscus over toepassing of ontheffing van de fiscale administratie- en bewaarplicht in een concrete situatie. Ook die beslissingen zullen volgens dit wetsvoorstel voor bezwaar en beroep vatbaar worden. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Naar huidig recht kan de belastingplichtige of administratieplichtige die van oordeel is dat een verzoek om informatie van de belastingdienst te ver gaat, slechts een discussie daarover aangaan met de betrokken ambtenaar.